Reset Password

Opći uvjeti putovanja

Uvodne napomene

Ovi Opći uvjeti rezervacije i kupnje turističkih paket aranžmana, povezanih putovanja za putničke agencije HEDONIA EXPERIENCE doo (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) sastavni su dio paket aranžmana i povezanih turističkih aranžmana, a time i Ugovora o putovanju ( u daljnjem tekstu Ugovor) koji s turističkom agencijom HEDONIA EXPERIENCE doo, Višnjica 11, 10 000 Zagreb, OIB 20028734687,  upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod br.: Tt-19/26567-2 , MB 5135150 , MBS 081258672  tekst: HEDONIA EXPERIENCE doo) potpisuje ugovaratelj putovanja (u daljnjem tekstu: putnik). Svi podaci i odredbe u programu i ovim Općim uvjetima obvezuju HEDONIA EXPERIENCE doo i Putnika osim ako Ugovorom nije drugačije određeno. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovim Općim uvjetima odnose se na jednak način na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

 1. Prijava i ugovaranje

Putnik u organizaciji i ponudi HEDONIA EXPERIENCE doo ili u kojem je HEDONIA EXPERIENCE doo ovlašteni agent drugog organizatora putovanja može se prijaviti HEDONIA EXPERIENCE doo putem telefona, e-maila, web obrasca, društvenih mreža i od strane drugih ovlaštenih agenata. Na temelju zaprimljene prijave, HEDONIA EXPERIENCE doo će Putniku ponuditi ugovor koji se smatra obvezujućim nakon što ga potpišu ugovorne strane ili na drugi način potvrde svoju suglasnost (npr., ali ne isključivo: Internet, elektronička pošta, kartice, plaćanjem na transakcijski račun). Ugovor se sastoji od: Programa putovanja kojim Organizator putovanja Putniku nudi izlet ili aranžman, ovih Općih uvjeta i Prijave kojom Putnik prihvaća ponuđeni Program putovanja. HEDONIA EXPERIENCE doo ima pravo uskratiti uslugu ukoliko do ugovorenog roka ne primi odgovarajuću uplatu:

Prilikom prijave Putnik uplaćuje 30% vrijednosti aranžmana, a preostalih 70% iznosa najkasnije 30 dana prije putovanja, osim u slučaju kada su naznačeni posebni uvjeti plaćanja za posebna putovanja. . Prilikom plaćanja, 100% plaćanja dolazi odmah na vaš račun.

Za tzv. “Rezervacija na upit” plaća se prema cjeniku odgovornog organizatora. HEDONIA EXPERIENCE doo neće prihvatiti upit za rezervaciju na upit bez uplaćene akontacije. Ukoliko Putnik ne prihvati potvrđenu rezervaciju učinjenu na njegov zahtjev, izlet će zadržati uplaćenu akontaciju za pokriće troškova rezervacije.

U slučaju uplaćenog i potvrđenog aranžmana, svaka promjena datuma i putovanja putnika podliježe važećem cjeniku organizatora putovanja ili davatelja usluga.

 1. Srednje informacije – ponuda putovanja na web stranici, brošuri, letku, katalogu itd.

HEDONIA EXPERIENCE doo veliku pozornost posvećuje prezentaciji programa na promotivnim materijalima (web stranicama, letcima, katalozima i sl.), no eventualne nepravilnosti i pogreške HEDONIA EXPERIENCE doo će nastojati ispraviti u najkraćem mogućem roku. HEDONIA EXPERIENCE doo ne odgovara za eventualne pogreške u tisku, na web stranicama, kao ni za bilo kakve naknadne promjene u novim izdanjima promotivnih materijala i programa koji su ometeni od strane Putnika, a prije sklapanja Ugovora, te stoga relevantne informacije sadržane u Ugovoru, a ne u promotivnom materijalu.

 1. Cijena i sadržaj aranžmana

Cijena paketa uključuje usluge navedene pod programom “Cijena uključuje”, a može uključivati i razne naknade, koje su posebno istaknute na programu. U cijenu aranžmana nisu uključene one usluge koje su posebno uključene u program i navedene pod “Cijena ne uključuje” uz napomenu da se neke od fakultativnih usluga mogu unaprijed dogovoriti i evidentirati u Ugovoru o putovanju. HEDONIA EXPERIENCE doo će obavijestiti Putnika o postojanju, cijeni i svim promjenama u režimu naplate naknade. Objavljene cijene rezultat su ugovorenog putovanja s partnerima i ne moraju odgovarati istaknutim cijenama na destinaciji.

 1. Promjena dogovorene cijene paketa paketa

HEDONIA EXPERIENCE doo ima pravo povećanja cijene aranžmana ukoliko je povećanje cijene izravna posljedica promjene:

troškovi prijevoza putnika koji proizlaze iz troškova goriva i/ili drugih energenata.

iznos poreza i/ili naknada za putničke usluge obuhvaćene ugovorom utvrđen od strane trećih osoba koje nisu izravno uključene u realizaciju paket aranžmana, uključujući boravišne pristojbe, naknade za slijetanje ili naknade za ukrcaj ili iskrcaj u lukama i zračnim lukama.

devizni tečajevi relevantni za paket aranžman.

HEDONIA EXPERIENCE doo ima pravo povećanja cijene aranžmana za 8%, a Putnik ga mora obavijestiti najmanje 20 dana prije putovanja. Povećanje cijene, bez obzira na visinu, moguće je samo ako HEDONIA EXPERIENCE doo pisanim putem i najkasnije 20 dana prije početka putovanja o paketu povoljnijih aranžmana obavijesti Putnika na jasan i razumljiv način, s izračun i objašnjenje ovog povećanja.

 1. Izmjena ostalih uvjeta ugovora o putovanju u paket aranžmanu

Prije početka realizacije paket aranžmana HEDONIA EXPERIENCE doo ne može mijenjati uvjete iz ugovora o paket aranžmanu u paket transakciji, osim cijene u skladu s člankom 4. Općih uvjeta i Zakona o turističkim uslugama, osim ako je takvo pravo utvrđeno. Ugovorom predviđeno ako je promjena neznatna te na jasan, razumljiv i vidljiv način na trajnom nosaču podataka obavijestiti Putnika o promjeni. Ako je HEDONIA EXPERIENCE doo prije početka paket-aranžmana bio primoran bitno izmijeniti bilo koju od glavnih značajki usluge putovanja ili možda ne ispuni dogovorene Posebne zahtjeve putnika ili predloži povećanje cijene paket-aranžmana za više, od 8%, Putnik može u razumnom roku,

prihvatiti predloženi amandman, odnosno raskinuti ugovor bez plaćanja naknade za raskid ugovora.

Ako Putnik raskine ugovor o putovanju u paket-aranžmanu, HEDONIA EXPERIENCE doo se obvezuje bez nepotrebnog odgađanja, au roku od 14 dana od dana raskida ugovora, vratiti sve uplaćene iznose i po potrebi obeštetiti Putnika.

HEDONIA EXPERIENCE doo zadržava pravo promjene dana i/ili sata polaska zbog promjena u redu letenja i/ili nastupa nepredviđenih okolnosti, kao i pravo promjene putovanja ako se promijene uvjeti putovanja, npr. nije ograničeno na: promijenjen redoslijed leta, ili na transfernim točkama i/ili odredištu, na vrijeme(a), bez plaćanja štete, a prema važećim propisima u međunarodnom prometu. HEDONIA EXPERIENCE doo također zadržava pravo promjene redoslijeda programa, kada su u pitanju državni praznici i sl., te zbog pomicanja radnog vremena pojedinih objekata koji se posjećuju.

 1. Kategorizacija i opis usluga

Ponuđeni smještajni kapaciteti u programima opisani su prema službenoj klasifikaciji zemlje odredišta važećoj u trenutku izdavanja programa. Prehrana, sadržaj smještajne jedinice kao i ostale usluge koje nudi hotel/apartman su pod nadzorom lokalnih turističkih vlasti, a standardi smještaja i usluga mogu biti drugačiji od domaćih i kao takvi nisu usporedivi.

 1. Smještaj u sobe/apartmane

Raspored soba/apartmana određuje recepcija smještaja u rezidenciji. Ukoliko Putnik izričito ne ugovori sobu/apartman s posebnim karakteristikama, prihvaća svaku službeno registriranu smještajnu jedinicu u objektu opisanom u katalogu i cjeniku. Ulazak u sobu u pravilu nije moguć prije 15:00 sati na dan početka korištenja usluge, a iste je u pravilu potrebno napustiti do 10:00 sati na dan završetka usluge. Dolaske nakon 19:00 sati potrebno je najaviti unaprijed, osim ako nije drugačije naznačeno. Odluka o ulasku i/ili kasnijem napuštanju smještajne jedinice je samostalni smještajni objekt i HEDONIA EXPERIENCE doo ne utječe na smještaj.

 1. Pravo putnika na raskid ugovora

Ukoliko putnik želi promijeniti ili otkazati rezervaciju, to mora učiniti pisanim putem (e-mailom, poštom ili faxom). „Promjenom“ se smatra promjena broja osoba, odnosno promjena datuma putovanja, minimalno 30 dana prije korištenja usluge. Prva promjena rezervacije, ako je moguća bez dodatnih troškova, biti će besplatna. Za daljnje promjene putniku se naplaćuju troškovi od 15 EUR po promjeni. Ukoliko promjena rezervacije nije moguća, a putnik zbog toga otkaže potvrđenu rezervaciju, vrijede niže navedeni uvjeti. Svaka promjena smještajne jedinice i svaka promjena unutar 30 dana prije korištenja usluge smatra se otkazom rezervacije.

 1. Ukoliko se Putnik odluči na turistički aranžman, od ukupnog iznosa aranžmana odbija se sljedeći iznos cijene putovanja od ukupne cijene aranžmana:

I) Otkazivanja izvršena 30 dana prije dolaska gosta NEĆE se naplatiti nikakva kazna

II) Otkazivanje izvršeno između 29-22 prije dolaska gosta – naplaćuje se 30% od ukupnog iznosa

III) Otkazivanje izvršeno između 20-15 prije dolaska gosta – naplaćuje se 50% ukupnog iznosa

IV) Otkazivanje izvršeno između 14-8 prije dolaska gosta – naplaćuje se 80% ukupnog iznosa

V) Otkazivanje od 7. do dana polaska: 100% cijene aranžmana

VI) nakon polaska: 100% cijene aranžmana

2. Ako Putnik odbije povezani putni aranžman uključujući avionsku kartu i smještaj, cijena putovanja od ukupne cijene aranžmana za štetu iznosi 100% cijene (osim ako nije drugačije navedeno u uvjetima tarife zrakoplovnog prijevoznika) putovanja i otkazivanja hotelske i druge usluge podliježu uvjetima navedenim u stavku (b), osim kada je usluga rezervirana pod posebnim uvjetima bez mogućnosti povrata novca kada pružatelj usluge zadržava 100% iznosa dotične usluge.

Navedeni troškovi otkazivanja odnose se i na promjene datuma polaska i/ili smještajnog objekta, odnosno tipa sobe/apartmana kao i sve druge bitne promjene. U slučaju otkazivanja putovanja ne plaća se trošak izdavanja vize/putne isprave. U slučaju da Putnik otkaže ili skraći putovanje zbog vremenskih uvjeta, HEDONIA EXPERIENCE doo će primijeniti gore navedene odredbe, te neće prihvatiti naknadnu reklamaciju. Ukoliko neki od programa i aranžmana podliježu posebnim uvjetima, HEDONIA EXPERIENCE doo će ih prilikom ugovaranja naznačiti i primjenjivati. Usmeni otkaz Putnik je dužan potvrditi pisanim putem poštom ili e-mailom. Ako Putnik nije usmeno potvrdio pisanu obavijest o otkazu, smatrat će se da nije odustao od putovanja. Ako Putnik na vlastiti zahtjev prekine tekuće putovanje, nema pravo na naknadu troškova nastalih prijevremenim povratkom.

Ukoliko je stvarno nastala šteta veća od gore navedene, HEDONIA EXPERIENCE doo zadržava pravo naplate iste uz predočenje dokaza o stvarnim troškovima, a najviše do 100% cijene aranžmana.

Ukoliko Putnik ne uplati preostali iznos do ukupne cijene aranžmana ili ne dostavi dokumentaciju za odjavu ukupne cijene aranžmana najmanje 29 dana prije putovanja, smatra se da je odustao od rezervacije bez mogućnost povrata akontacije.

Putnik ima pravo raskinuti ugovor o putovanju u aranžmanu prije početka putovanja bez plaćanja naknade za raskid ugovora u slučaju neizbježnih izvanrednih događaja na odredištu ili u njegovoj neposrednoj blizini

 1. Pravo putnika da prenese ugovor na drugog putnika

Ukoliko Putnik Putnik pronađe novog korisnika iste rezervacije i ispunjava sve predviđene uvjete, HEDONIA EXPERIENCE doo će naplatiti samo troškove nastale zamjenom. S obzirom na prijevoz putnika između zračnog prijevoznika i Putnika kao putnika i neprenosivosti, otkazivanje postojeće karte temelji se na tarifnim uvjetima za koje je karta kupljena.  te kupnju nove karte na ime novog Putnika prema važećoj i dostupnoj tarifi u trenutku izdavanja nove karte.

 1. Putno osiguranje

Potpisivanjem Ugovora o putovanju, koji je sastavni dio ovih Uvjeta, putniku se nude i preporučuju putna osiguranja: dobrovoljno zdravstveno osiguranje, osiguranje od nezgode, osiguranje od štete i/ili gubitka prtljage, osiguranje od otkaza putovanja i osiguranje od odgovornosti te da Putnik dobiva informacije o sadržaju ovih osiguranja i općim uvjetima ugovora o osiguranju. U slučaju da Putnik želi ugovoriti navedena osiguranja, ista se mogu ugovoriti direktno kod osiguravatelja ili u HEDONIA EXPERIENCE doo, gdje HEDONIA EXPERIENCE doo djeluje isključivo kao posrednik osiguravajućeg društva. Osiguranje od otkaza putovanja, prema uvjetima osiguravajuće kuće, ugovara se prilikom sklapanja Ugovora o putovanju i ne može se naknadno ugovoriti u HEDONIA EXPERIENCE doo. Ukoliko Putnik u roku navedenom na ponudi ne dostavi podatke za izradu polica osiguranja, smatra se da Putnik ne želi ugovoriti putno osiguranje ili će ga sam ugovoriti. Premija osiguranja obračunava se na temelju trajanja i cijene putovanja prema cjeniku osiguravajućeg društva. Opravdane razloge za otkazivanje putovanja utvrđuje osiguravajuće društvo prema uvjetima osiguranja. Uplaćene premije osiguranja ne podliježu osiguranju od otkaza, niti su dio paket-aranžmana te se ne vraćaju, kao ni troškovi ishođenja vize i usluge rezervacije, iako je Putnik uplatio osiguranje od otkaza. Ukoliko Putnik mora otkazati putovanje, HEDONIA EXPERIENCE doo zadržava pravo naplate odgovarajuće naknade prema pravilima navedenim u točki 8. ovih Općih uvjeta. Ostali uvjeti osiguranja su dodatak polici osiguranja koja će biti poslana ili uručena putnicima.

 1. Pravo HEDONIA EXPERIENCE doo na kraju ugovora o putovanju u paket aranžmanu prije početka paket aranžmana

HEDONIA EXPERIENCE doo može raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu prije početka paket-aranžmana, a Putniku se u cijelosti vraća novac za sve plaćene paket-aranžmane bez naknade Putniku ako je broj osoba prijavljenih za aranžman manji od minimalnog broja navedenog u ugovora ili programa putovanja koji je sastavni dio predugovornih informacija i ako se njime obavještava Putnik o raskidu ugovora u roku navedenom na promotivnom materijalu ili programu putovanja, odnosno:

20 dana prije početka paket aranžmana za 6 i više dana;

7 dana prije početka paket aranžmana za putovanja u trajanju od 3 do 5 dana;

48 sati prije početka paket aranžmana za putovanja koja traju kraća od dva dana.

HEDONIA EXPERIENCE doo može raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu prije početka realizacije paket-aranžmana, a Putniku se obvezuje izvršiti povrat svih uplaćenih sredstava za paket-aranžman u cijelosti, bez naknade odgovornosti Putnika, ako HEDONIA EXPERIENCE doo u izvršenju ugovora spriječiti eventualne otvorene okolnosti koje se ne bi mogle izbjeći ako Putnik raskine Ugovor bez nepotrebnog odgađanja prije početka paket aranžmana. U slučaju raskida ovog Ugovora, HEDONIA EXPERIENCE doo će Putniku vratiti sva plaćanja u korist Putnika bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana isteka ugovora o putovanju u paket aranžmanu pod uvjetom da je putnik je poslao podatke potrebne HEDONIA EXPERIENCE doo za povrat novca.

 1. Putne isprave

Putnici su dužni posjedovati važeće osobne putne isprave. Neuredni, nepotpuni, zastarjeli i oštećeni dokumenti koji su rezultirali odustajanjem od putovanja nemaju nikakve štetne posljedice za HEDONIA EXPERIENCE doo, a ukoliko je Putniku HEDONIA EXPERIENCE doo pretrpio takvu dodatnu štetu, Putnik je istu dužan nadoknaditi. Ukoliko tijekom putovanja dođe do gubitka ili gubitka putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi Putnik. Ukoliko je za putovanje potrebna viza, HEDONIA EXPERIENCE doo može, ako tijelo koje izdaje vizu dopušta posredovanje, posredovati u njezinu ishođenju uz posebnu naknadu. HEDONIA EXPERIENCE doo ne snosi odgovornost za odluke carine, policije i drugih državnih tijela koje rezultiraju odbijanjem dozvole za ulazak u pojedinu zemlju.

 1. Devizni, carinski i zdravstveni propisi

Putnici su dužni pridržavati se stranih i carinskih propisa, te zakona i drugih podzakonskih propisa Republike Hrvatske i drugih država kroz koje prolaze iu kojima borave. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja zbog kršenja propisa od strane Putnika, sve nastale troškove za njega, suputnika i HEDONIA EXPERIENCE doo snosi sam Putnik. Putovanje u neke zemlje zahtijeva obvezna cijepljenja protiv određenih bolesti te je Putnik dužan posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju.

 1. Prtljaga

Uvjete i odredbe prijevoza ručne i prtljage kao i ograničenja težine i veličine određuje prijevoznik. Na redovnim letovima putnici imaju pravo na besplatan prijevoz do 20 kg prtljage kao i na redovnim letovima, osim ako nije drugačije navedeno u programu. U slučaju zračnog prijevoza, višak prtljage naplaćuje sam Putnik prema važećim pravilima i cijenama prijevoznika. Djeca do druge godine starosti nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. HEDONIA EXPERIENCE doo ne preuzima odgovornost za izgubljenu i/ili oštećenu prtljagu. Svaku nepravilnost u vezi s prtljagom, npr. ali ne ograničavajući se na: kašnjenje, gubitak i/ili oštećenje prtljage, Putnik je dužan prijaviti izravno prijevozniku, ako je do nepravilnosti došlo u slučaju prijevoza, ili hotelu ako je do nepravilnosti došlo tijekom smještaja. U slučaju zračnog prijevoza, zračni prijevoznik je odgovoran za prtljagu predanu prijevozniku na temelju propisa koji vrijede u zračnom prometu, dok je za prtljagu, uključujući i prtljagu označenu oznakom “Isporuka u zrakoplovu” i privremeno smještenu u prtljažni prostor, propisana odgovornost za prtljagu. Odgovoran putnik osobno. U slučaju nepravilnosti, Putnik je dužan prijaviti prijevozniku ili agentu ovlaštenom od strane prijevoznika u slučaju nepravilnosti u prijevozu prtljage, u slučaju nepravilnosti. Na temelju tog zahtjeva prijevoznik isplaćuje odštetu prema propisima koji vrijede u domaćem i međunarodnom putničkom zračnom prometu. U slučaju gubitka, oštećenja i/ili otuđenja prtljage u hotelu, putnikov zahtjev za naknadu štete odnosi se na hotel u kojem je prtljaga izgubljena, oštećena i/ili izgubljena. Preporučamo osiguranje prtljage.

 1. Prigovor na nepravilnosti i reklamacije

Putnik se zbog nepravilnosti i prigovora mora obratiti prvom pružatelju usluga (hotelu, apartmanu i sl., prijevozniku, voditelju putovanja, predstavniku organizatora putovanja ili neposrednom pružatelju usluga). U slučaju da se prigovor može riješiti na licu mjesta, a Putnik odmah ne reklamira Pružatelju usluge nepravilnost, smatra se da je Putnik suglasan s uslugom, čime gubi pravo ulaganja naknadnih potraživanja sa zahtjevom za umanjenje. cijenu usluge i/ili naknadu štete. HEDONIA EXPERIENCE doo neće razmatrati prigovor ako Putnik nije priložio presliku pismenog prigovora podnesenog na licu mjesta. Ukoliko ni nakon reklamacije na licu mjesta nema poboljšanja, Putnik je dužan zatražiti potvrdu da usluga nije pružena ili nije pružena prema dogovoru. Uz pisani prigovor putnik je dužan priložiti potvrdu. Pisano se Putnik obvezuje uložiti u roku od 8 dana od završetka putovanja e-poštom na adresu: info@tst-touristik.de ili poštom na adresu: HEDONIA EXPERIENCE doo, Višnjica 11, 10 000 Zagreb. .  Ukoliko Putnik podnese pisani prigovor nakon tog roka, HEDONIA EXPERIENCE doo takav prigovor ne mora razmatrati. HEDONIA EXPERIENCE doo obvezuje se pisanim putem odgovoriti na prigovor u roku od 14 dana od primitka prigovora te može odgoditi podnošenje rješenja za dodatnih 14 dana radi prikupljanja obavijesti. Do donošenja odluke, a ukupno 14 odnosno 28 dana od podnošenja prigovora, Putnik se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija medijima. Isto tako za to vrijeme Putnik se odriče prava na tužbu. Najviši iznos naknade po reklamaciji može doseći iznos oglašenog dijela usluge, a ne može uključivati već korištene usluge, niti ukupan iznos aranžmana. Svaki putnik – nositelj ugovora prigovor podnosi zasebno. HEDONIA EXPERIENCE doo neće uzeti u obzir prigovore grupe.

 1. Obveze HEDONIA EXPERIENCE doo

HEDONIA EXPERIENCE doo dužni su se brinuti o izvršenju usluge kao i izboru pružatelja usluga, pažnjom dobrog gospodarstvenika te brinuti o pravima i interesima Putnika u skladu s dobrim običajima u turizmu. HEDONIA EXPERIENCE doo se obvezuje pružiti sve ugovorene usluge za pojedini aranžman/putovanje te odgovoriti na eventualno neizvršenje usluge ili dijela usluge. HEDONIA EXPERIENCE doo će sve navedene obveze iz svojih programa/aranžmana izvršiti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju više sile ili promijenjenih okolnosti. Uz svu našu pažnju, na destinaciji/putovanju moguća je tzv. overbooking u hotelu / prijevozu / restoranu i HEDONIA EXPERIENCE doo će pokušati ponuditi zamjensko rješenje, ovisno o mogućnostima. HEDONIA EXPERIENCE doo pomoći će Putniku s invaliditetom, posebice u pružanju adekvatnih informacija o zdravstvenim uslugama, lokalnim vlastima i konzularnoj pomoći, kao iu uspostavljanju komunikacije na daljinu i pronalaženju alternativnih aranžmana putovanja. Ako je Putnik namjerno ili iz nehaja prouzročio poteškoće, HEDONIA EXPERIENCE doo može naplatiti razumnu naknadu za pomoć koja neće biti veća od stvarne cijene. HEDONIA EXPERIENCE doo se obvezuje snositi troškove potrebnog smještaja do 3 noćenja po Putniku ako zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći nije moguće Putniku sklopiti ugovor o aranžmanu. Putnik ima pravo na smanjenje troškova/naknade ako putne usluge nisu ispravno izvršene.

 1. Obveze Putnika

Putnik je dužan pridržavati se pravila ponašanja u smještajnim objektima, odnosno prijevoznim sredstvima i njihovim postupcima, ne ometati nesmetano odvijanje programa putovanja i narušavati prava drugih Putnika u korištenju usluga HEDONIA EXPERIENCE doo. Ukoliko putnik svojim ponašanjem nanese štetu davatelju usluga u smještaju ili prijevoznom sredstvu ili onemogući redovito i nesmetano odvijanje programa putovanja, dužan je tu štetu odmah otkloniti ili naknaditi oštećenik dužan je surađivati s davateljem tih usluga i HEDONIA-om. EXPERIENCE doo. Ukoliko Putnik ugrozi redovito i nesmetano odvijanje programa putovanja, HEDONIA EXPERIENCE doo, osim prava na naknadu štete, ima pravo otkazati putovanje, u kojem slučaju će se smatrati da je putovanje prekinuto na zahtjev Putnik, pri čemu HEDONIA EXPERIENCE doo nije dužan snositi troškove povratka u mjesto polaska. Ako je u navedenom slučaju iz prethodnog stavka ovog stavka Putnik maloljetna osoba ili dijete, roditelj je dužan prihvatiti povratak djeteta u kuću ili doći po svoje dijete o svom trošku. Putnik je dužan obavijestiti HEDONIA EXPERIENCE doo o svim nesukladnostima utvrđenim tijekom ispunjenja usluge putovanja obuhvaćene ugovorom o putovanju u paket aranžmanu, bez nepotrebnog odgađanja i uvažavajući okolnosti. Ukoliko neka od usluga putovanja nije izvršena u skladu s ugovorom o putovanju u paket aranžmanu, HEDONIA EXPERIENCE doo dužan je na zahtjev Putnika ispraviti tu neusklađenost, osim ako to nije moguće ili ako je otklanjanje nesukladnosti uzrokovao nerazmjerne troškove uzimajući u obzir neusklađenost i vrijednost putovanja usluge na koje nesukladnosti utječu.

 1. Uvjeti putovanja za povezane putne aranžmane

Opći uvjeti paket aranžmana ne odnose se na putovanja u povezanom turističkom aranžmanu osim u dijelu zaštite putnika u slučaju nelikvidnosti agencije. Povezani putni aranžman uključuje najmanje dvije različite vrste putnih usluga kupljenih za isto putovanje ili odmor koje ne predstavljaju paket aranžman (npr. individualne hotelske rezervacije, zrakoplovne karte, transferi i slične prateće usluge). Prilikom putovanja u povezanim turističkim aranžmanima, HEDONIA EXPERIENCE doo nastupa u ime i za račun davatelja usluga, odnosno kao ovlašteni prodajni agent različitih davatelja usluga (zračnih prijevoznika, hotela, transfera, turističkih agencija, rezervacijskih agencija i sl.) i svakog od njih. Pružatelj usluga je isključivo odgovoran za pravilno izvršenje svojih usluga u skladu s ugovorom. U konačnim putnim dokumentima Putnik će biti obaviješten o kontaktu davatelja usluge.

 1. Putovanja u organizaciji drugih organizatora/turoperatora

Za svaki program vrijede termini odgovornog organizatora navedeni za to putovanje. Za sve programe u kojima HEDONIA EXPERIENCE doo nastupa kao posrednik, HEDONIA EXPERIENCE doo ne snosi odgovornost za realizaciju putovanja ili turističkih aranžmana, već odgovorni organizator samo posreduje u prodaji. Svi turistički aranžmani koje HEDONIA EXPERIENCE doo zastupa kao posrednik su posebno označeni i što će biti vidljivo na ugovoru o putovanju. U tom slučaju vrijede opći uvjeti gore navedenog organizatora putovanja. Potpisom ugovora ugovaratelj/putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.

 1. Nelikvidnost ili bankrot organizatora putovanja

Sukladno Zakonu o pružanju turističkih usluga, u slučaju neisplate ili stečaja HEDONIA EXPERIENCE doo, putnici koji dolaze na putovanje kao i osobe koje su uplatile akontacije trebaju se obratiti osiguravatelju kod kojeg HEDONIA EXPERIENCE doo ima ugovorenu polica osiguranja od odgovornosti. Uz svaki pojedini Ugovor o putovanju navedeni su podaci o osiguratelju, broj polica osiguranja i kontakt podaci osiguravatelja. Policijski broj xxxx-xxxxxxxxx s potpisom osiguravajućeg društva __________ dd

 1. Osiguranje od odgovornosti

Sukladno Zakonu o turističkim uslugama, HEDONIA EXPERIENCE doo ima s Osiguravateljem ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju Putnik prouzroči nepridržavanjem, djelomičnim ili neurednim ispunjavanjem obveza vezanih uz putovanje. Uz svaki pojedini Ugovor o putovanju navedeni su podaci o osiguratelju, broj polica osiguranja i kontakt podaci osiguravatelja. Policijski broj xxxx-xxxxxxxx potpisan s osiguravajućim društvom ____________ dd

 1. Zaštita osobnih podataka

HEDONIA EXPERIENCE doo obvezuje se poštivati privatnost svih svojih putnika i prikuplja samo nužne podatke o putnicima koji su potrebni za realizaciju putovanja. Svi podaci o putnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima koji su to dužni činiti. Sva HEDONIA EXPERIENCE doo i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela privatnosti.

Ti se podaci, uz privilegiju putnika, mogu koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju i dostavu marketinških poruka agencije, a Putnik se uvijek može isključiti iz marketinških aktivnosti. HEDONIA EXPERIENCE doo se obvezuje čuvati osobne podatke u bazi, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, odnosno Općoj politici privatnosti (GDPR).

 1. Putovanje “Fortuna” / “Roulette”.

Putnik koji ima sklopljen ugovor o organizaciji putovanja s kojim je ime smještaja u kojem je upoznat Putnik dolazi na odredište tek kada prihvati sve rizike takvog putovanja. Takva putovanja sadrže nejasne činjenice na koje HEDONIA EXPERIENCE doo ne može utjecati, a Putnik je uz najpovoljniju cijenu prihvatio takvo putovanje te iz tog razloga nema pravo prigovora organizatoru. Guranje jamči samo kategoriju objekta (prema službenoj kategoriji zemlje odredišta) i odabranu vrstu usluge.

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi Uvjeti putovanja vrijede od 9. siječnja 2020. i isključuju sve trenutne uvjete putovanja i upute. EU Direktiva 2015/2302 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenog 2015. o paket aranžmanima i povezanim aranžmanima (dostupno na poveznici: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/ PDF /? Uri = CELEX: 32015L2302 & from = HR) kao i Zakon o uslugama u turizmu (NN 130/2017) koji je u primjeni od 01.07.2018. (dostupno na https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_130_2982.html).

Putnik se obvezuje da će eventualne sporove pokušati riješiti u skladu s Uvjetima. Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu, a mjerodavno je hrvatsko pravo.

Sukladno Zakonu o turističkim uslugama, putnik može podnijeti prijedlog za rješavanje spora tijelu s liste ovlaštenih tijela za alternativno rješavanje sporova u skladu sa zakonom kojim se uređuje alternativno rješavanje sporova.

Nadležno tijelo čiji se službeni nadzor provodi nad djelatnošću turističkih agencija u obavljanju i pružanju turističkih usluga: Ministarstvo turizma – Samostalni sektor turističke inspekcije, Trg Republike Hrvatske 8/1, 10000 Zagreb.

HEDONIA EXPERIENCE doo

Morana Jurišić, ravnateljica

Višnjica 11, HR-10 000 Zagreb

e-mail: info@tst-touristik.de

Tel: +385 98 9234 427